How to update the Xert datafields on your Garmin

https://www.youtube.com/watch?v=uxJu4E1ifNg